Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

19:35
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr vialaparisienne laparisienne
19:31
7676 1c08 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viadreamboat dreamboat
19:28
19:27
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilkdreams silkdreams
19:27
0525 394c 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder via48hrs 48hrs
19:13

November 19 2019

20:40
2230 d74d
Reposted fromunco unco vianoticeable noticeable
20:40
2484 b5cc
Reposted fromkarahippie karahippie
20:39
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viaNajada Najada
20:38
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viayveee yveee
20:37
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
20:36
3395 30ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
20:35

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaNajada Najada
20:34
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaNajada Najada

October 15 2019

21:22
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafou fou
21:16
2963 ce59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:16
4535 f97d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabzdura bzdura

September 03 2019

20:15
1269 c1e5
Reposted fromkarahippie karahippie
20:15
0031 fc59 500
20:13
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl