Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

12:00
12:00
9851 84aa 500

roseydoux:

Les Mistons (1957) dir. by François Truffaut

12:00
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12:00
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viabzdura bzdura
11:59
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
11:59
5251 83bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzdura bzdura
11:57
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viabzdura bzdura
11:57
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viasmutnazupa smutnazupa
11:57
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viafou fou
11:57
8832 5b6e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
11:56
4736 f80d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
11:56
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
11:56
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viafou fou

September 28 2018

13:50
13:50
2880 c296
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 27 2018

17:14
16:59
16:57
8822 c6ab
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamoai moai
16:57
2274 8a34
Reposted fromkarahippie karahippie
16:57
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl