Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

17:08
2982 f8f8
17:08
1322 060f
Mądrych wyborów...
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialaparisienne laparisienne
17:08
3328 abf6 500
17:08
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
17:06
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viajoannna joannna
17:06
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
17:06
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
17:06
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viaBrewOfLonging BrewOfLonging
17:05
The thing about writing is I can’t tell if it’s healing or destroying.
— avouer (via avouer)
17:05

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viaBrewOfLonging BrewOfLonging
17:05
1358 4d0b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
17:05
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaclerii clerii
17:04
6637 517d
Reposted fromkarahippie karahippie
17:04
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viaclerii clerii
17:04
2188 5242 500
17:04
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamartrol martrol
17:03
Twoje chowanie się w cień nie służy światu. Nie ma nic mądrego w kurczeniu się po to, aby inni nie poczuli się niepewnie w twojej obecności. Gdy odsłonimy nasze wewnętrzne światło, nieświadomie pozwolimy też innym, aby uczynili to samo. Gdy wyzwolimy się z własnego strachu, samą swoją obecnością będziemy automatycznie wyzwalać innych.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
17:03
Rutyna jest bardzo dobra, ale tylko wtedy, gdy jest wynikiem naszej decyzji, a nie zrządzenia losu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
17:03

Świat nie potrzebuje kolejnych ludzi chowających się w cień. Czas przestać się ukrywać i zacząć się wyróżniać. Czas przestać potrzebować i zacząć przewodzić. Czas zacząć dzielić się swoimi darami, zamiast je chomikować lub udawać, że się ich nie ma.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
17:03
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl